Bedrijfshulpverlening

Met behulp van een ontruimingsplan, aanvalsplan en een calamiteitenplan bent u goed voorbereid en heeft u een solide basis voor een goede bedrijfshulpverlening.

Ontruimingsplan

In een ontruimingsplan leggen wij vast hoe uw locatie in geval van nood het snelst en het best kan worden ontruimd en welke acties er moeten worden ondernomen.

Als basis gebruiken wij de NEN 8112 waarin de opzet van een ontruimingsplan staat beschreven. Als uw locatie voorzien is van een brandmeldcentrale (BMC), dan bent u verplicht in het bezit te zijn van een professioneel ontruimingsplan.

Aanvalsplan of bereikbaarheidskaart

Tijd is in een noodsituatie een zeer kritische factor. Wij maken voor u een zeer overzichtelijke plattegrond waarop alle relevante informatie kort en bondig is weergegeven. De hulpdiensten kunnen hiermee aanzienlijk beter anticiperen op de situatie en zo accuraat mogelijk reageren.

Calamiteitenplan

Om de omvang en de gevolgen van een calamiteit zo veel mogelijk te beperken, wordt een calamiteitenplan opgesteld. Voor elk mogelijk scenario wordt in een calamiteitenplan een plan van aanpak bedacht, zodat dit plan niet adhoc bedacht hoeft te worden.

Op plattegronden kunnen wij de risico’s aangeven zoals bijvoorbeeld de locatie van gevaarlijke stoffen of andere gevaren. Indien gewenst en noodzakelijk, vervaardigen wij ook omgevingsplattegronden waarop wij aangeven welke risico’s de omgeving loopt in geval van een calamiteit of welke mogelijke gevaren uit de omgeving te verwachten zijn.

Gebruiksvergunningen

Gebruikersvergunningen zijn vereist voor panden waar:

  • Meer dan 50 mensen aanwezig kunnen zijn (denk aan een bioscoop, theater of kantoor);
  • Aan meer dan vier mensen bedrijfsmatig of in verband met verzorging nachtverblijf wordt verschaft;
  • Overdag meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapten verblijven;
  • Bedrijfsmatig brandgevaarlijke materialen worden opgeslagen;
  • Aan meer dan vier mensen bedrijfsmatig woonverblijf wordt verschaft anders dan een huishouden per woning.

Een gebruiksvergunning moet worden aangevraagd voor nieuwbouw, voor bestaande bouw en voor tijdelijke bouwwerken en het moet opnieuw worden aangevraagd bij wijziging van gebruik.

Wij zijn goed op de hoogte van de minimale eisen waaraan een gebruiksvergunning moet voldoen en kunnen deze voor u vervaardigen.

In gebruiksvergunningen omschrijven wij waar de ruimte voor wordt gebruikt en wat de vaste elementen zijn in de inrichting.

Voor het waarborgen van de brandveiligheid van een gebouw is het belangrijk dat u de brandcompartimenten in kaart heeft. Mocht er verbouwd worden, dan dient er rekening gehouden worden met de bestaande brandcompartimentering, zodat er geen “gat” ontstaat in de brandscheiding. Wij kunnen een bouwkundige plattegrond voor u maken, waarbij is aangegeven waar brandcompartimenten zich bevinden. Deze informatie dient u ook op te nemen in de gebruiksvergunningstekening.

Ook beschrijven wij waar brandblusmiddelen, vluchtwegen en de (nood)verlichting zich bevinden. Daarnaast geven wij er informatie over de draairichting van deuren en (brand)liften. Alles wordt opgezet in het kader van veiligheid.

Ontruimingsplattegronden NEN 1414

Wij zijn gespecialiseerd in het maken van ontruimingsplattegronden en vervaardigen deze volledig conform de geldende normeringen. Het is van groot belang dat de tekening alleen die informatie bevat die in geval van calamiteiten daadwerkelijk relevant is. Alle overige informatie is verwarrend en daardoor levensbedreigend!

Naast het digitaal uitwerken van de ontruimingsplattegronden, kunnen wij de tekeningen ook afdrukken in full colour, sealen, leveren met kliklijsten en zelfs op uw locatie monteren.

NEN 1414

Hoewel er een grote verscheidenheid aan uitvoeringen van ontruimingsplattegronden bestaat, is NEN 1414 een solide uitgangspunt. De NEN 1414 beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden. Deze norm geldt voor plattegronden van gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken. Naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen, bevat de norm ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van deze plattegronden.

NEN-EN-ISO 7010

Deze normering beschrijft veiligheidssymbolen met het oog op preventie van ongevallen, brandbeveiliging, informatie over gezondheidsrisico’s en noodevacuatie. De vorm en de kleur van elk grafisch symbool ligt vast. Deze internationale norm is van toepassing op alle locaties waar veiligheidsvraagstukken moeten worden aangepakt.