Goede bouwkundige tekeningen zijn onmisbaar

Goede tekeningen zijn onmisbaar voor een geslaagd bouwproject, zeker bij grote projecten. PASCAD Bouwadvies maakt bouwkundige tekeningen, van definitief ontwerp tot uitvoeringstechnisch ontwerp. Uiteraard zijn tekeningen voor afzonderlijke fases ook mogelijk.

Definitief ontwerp

In de eerste fase van een bouwproject maakt een architect het gebouwontwerp. Nadat het voorlopig ontwerp is afgerond, werken onze tekenaars het voorlopig ontwerp uit tot een definitief ontwerp. Daarbij toetsen zij het ontwerp aan relevante wet- en regelgeving, de constructieve uitgangspunten integreren en leggen zij in overleg met de architect de uitgangspunten voor de materialisatie vast. Daarnaast worden de hoofduitgangspunten voor de detaillering vastgelegd.

Bestektekening

Na goedkeuring van het DO worden aanvullende gebouwprestaties vastgelegd in de bestektekeningen, die samen met het bestek zullen dienen als contractstukken tussen de opdrachtgever en aannemer.
De bestektekeningen zijn gedetailleerdere, technische uitwerkingen van het DO. Op deze tekeningen worden zo specifiek mogelijk de esthetische en technische prestaties van het gebouw vastgelegd zoals bijvoorbeeld:

  • De benoeming en maatvoering van ruimten, de aanduiding van gebouwelementen;
  • De materialisatie van het gebouw;
  • De thermische prestaties van de gebouwschil;
  • Daglicht- en ventilatievoorzieningen;
  • Akoestische en brand-technische eigenschappen van gebouwconstructies.

De bestektekeningen dienen tevens als tekeningen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.
In overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag wordt getoetst of de tekeningen voldoen aan de indieningsvereisten zoals deze zijn vastgelegd in de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor).

Uitvoeringstechnisch ontwerp

Nadat de bestektekeningen zijn gemaakt, werken onze tekenaars deze verder uit tot werktekeningen, oftewel het uitvoeringstechnische ontwerp. Maatvoeringen worden op productspecifiek niveau vastgelegd. Daarnaast worden onder andere tekeningen van prefab onderdelen vervaardigd.