Bestek

Het bestek en de bijbehorende tekeningen zijn de documenten op basis waarvan het bouwproject kan worden aanbesteed. Deze documenten vormen samen met de Nota van Inlichtingen en aanvullende afspraken tijdens de prijs- en contractvorming de grondslag voor het contract tussen opdrachtgever en de aannemer.

Het bestek bestaat uit een administratief deel en een technisch deel waarin de prestaties van het bouwproject op adequate en eenduidige wijze worden beschreven. PASCAD Bouwadvies zorgt ervoor dat het bestek op een duidelijke en voor alle partijen transparante wijze is opgesteld, zodat misverstanden en tegenvallers tijdens de uitvoering worden voorkomen.